Wednesday16.10 Thursday17.10 Friday18.10 Saturday19.10 Sunday20.10 Monday21.10 Tuesday22.10
POWER YOGA 55 Emily 07:00 55 min
POWER YOGA 55 Emily 08:00 55 min
POWER YOGA 55 Francesca 12:30 55 min
POWER YOGA 55 Scarlett 16:00 55 min
POWER YOGA 55 Matt 17:30 55 min
POWER YOGA 55 Scarlett 18:30 55 min
 
POWER YOGA 55 Louise 09:30 55 min
POWER YOGA 55 Emily H 12:30 55 min
 
POWER YOGA 55 Louise 07:00 55 min
POWER YOGA 55 Louise 08:00 55 min
POWER YOGA 55 Issi 13:00 55 min
POWER YOGA 55 James 16:00 55 min
POWER YOGA 55 James 17:30 55 min
 
POWER YOGA 55 Minnie 08:45 55 min
POWER YOGA 55 W Minnie 10:00 55 min
 
POWER YOGA 55 Scarlett 11:15 55 min
POWER YOGA 55 Scarlett 13:15 55 min
 
POWER YOGA 55 Matt 07:00 55 min
POWER YOGA 55 Matt 08:00 55 min
POWER YOGA 55 Jamie McD 10:30 55 min
POWER YOGA 55 Issi 16:00 55 min
POWER YOGA 55 Issi 17:30 55 min
POWER YOGA 55 Emily 18:30 55 min
 
POWER YOGA 55 Jess 07:00 55 min
POWER YOGA 55 Jess 08:00 55 min
POWER YOGA 55 Emily 10:30 55 min
POWER YOGA 55 Jamie McD 18:30 55 min
POWER YOGA 55 Jamie McD 19:30 55 min