Wednesday07.10 Thursday08.10 Friday09.10 Saturday10.10 Sunday11.10 Monday12.10 Tuesday13.10
POWER YOGA Issi 07:00 45 mins
POWER YOGA Issi 08:00 45 mins
POWER YOGA Jess 12:30 45 mins
POWER YOGA Jess 16:00 45 mins
POWER YOGA Rebecca 17:30 45 mins
POWER YOGA Belinda 18:30 45 mins
 
POWER YOGA Matt P 07:00 45 mins
POWER YOGA Matt P 08:00 45 mins
POWER YOGA Minnie 09:30 45 mins
POWER YOGA Jess 12:30 45 mins
 
POWER YOGA Anna S 07:00 45 mins
POWER YOGA Anna S 08:00 45 mins
POWER YOGA Lauren 12:30 45 mins
 
POWER YOGA Minnie 08:45 45 mins
POWER YOGA Lauren 10:45 45 mins
 
POWER YOGA Scarlett 11:00 45 mins
POWER YOGA Scarlett 13:00 45 mins
POWER YOGA Lauren 16:00 45 mins
 
POWER YOGA Jess 07:00 45 mins
POWER YOGA Jess 08:00 45 mins
POWER YOGA Jamie McD 09:30 45 mins
POWER YOGA Issi 16:00 45 mins
POWER YOGA Issi 17:30 45 mins
POWER YOGA Emily 18:30 45 mins
 
POWER YOGA Rebecca Y 09:30 45 mins
POWER YOGA Emily 10:30 45 mins
POWER YOGA Lauren 18:30 45 mins
POWER YOGA Lauren 19:30 45 mins