Wednesday16.10 Thursday17.10 Friday18.10 Saturday19.10 Sunday20.10 Monday21.10 Tuesday22.10
ROW/TRAIN Emma R 06:45 45 mins
ROW/TRAIN Emma R 07:45 45 mins
TRX Christie 18:00 45 min
TRX Christie 19:00 45 min
 
TRX Lucy C 06:45 45 min
TRX Lucy C 07:45 45 min
TRX Dominic 09:15 45 min
ROW/STRENGTH David M 18:00 45 mins
ROW/STRENGTH David M 19:00 45 mins
 
TRX W Paddy 06:45 45 min
TRX W Paddy 07:45 45 min
TRX Melissa 09:15 45 min
 
ROW/TRAIN David M 08:00 45 mins
ROW/TRAIN David M 09:00 45 mins
ROW/TRAIN David M 10:00 45 mins
TRX W Charlotte 11:15 45 min
TRX Charlotte 12:15 45 min
 
TRX Emma R 09:00 45 min
TRX Emma R 10:00 45 min
ROW/SWEAT Anna 11:00 45 mins
ROW/SWEAT Anna 12:00 45 mins
 
ROW/STRENGTH Caitlin 06:45 45 mins
ROW/STRENGTH Caitlin 07:45 45 mins
ROW/STRENGTH Caitlin 09:15 45 mins
TRX Paddy 16:00 45 min
TRX Melissa 18:00 45 min
TRX Melissa 19:00 45 min
 
TRX Kirby 06:45 45 min
TRX Kirby 07:45 45 min
TRX Stephanie 09:15 45 min
ROW/SWEAT Chloe 18:00 45 mins
ROW/SWEAT Chloe 19:00 45 mins