Wednesday07.10 Thursday08.10 Friday09.10 Saturday10.10 Sunday11.10 Monday12.10 Tuesday13.10
ROW / TRAIN Ria 06:45 45 mins
ROW / TRAIN Ria 07:45 45 mins
TRX / BURN Ria 09:15 45 mins
TRX / BURN Gok 18:00 45 mins
TRX / BURN Gok 19:00 45 mins
 
TRX / BURN Ria 06:45 45 mins
TRX / BURN Ria 07:45 45 mins
TRX / BURN Dominic 09:15 45 mins
ROW / STRENGTH Anna 18:00 45 mins
ROW / STRENGTH Anna 19:00 45 mins
 
TRX / BURN Paddy 06:45 45 mins
TRX / BURN Paddy 07:45 45 mins
TRX / BURN Ria 09:15 45 mins
 
ROW / TRAIN India 08:00 45 mins
ROW / TRAIN India 09:00 45 mins
ROW / TRAIN India 10:00 45 mins
TRX / BURN Stephanie 11:15 45 mins
TRX / BURN Stephanie 12:15 45 mins
 
TRX / BURN Ria 09:00 45 mins
TRX / BURN Ria 10:00 45 mins
ROW / SWEAT Anna 11:00 45 mins
ROW / SWEAT Anna 12:00 45 mins
 
ROW / STRENGTH Ellie 06:45 45 mins
ROW / STRENGTH Ellie 07:45 45 mins
SCULPT/BANDS Ellie 09:15 45 mins
SCULPT/BANDS Ellie 12:30 45 mins
TRX / BURN Ria 16:00 45 mins
TRX / BURN Ria 18:00 45 mins
TRX / BURN Ria 19:00 45 mins
 
TRX / BURN Kirby 06:45 45 mins
TRX / BURN Kirby 07:45 45 mins
TRX / BURN Ria 09:15 45 mins
ROW / SWEAT Alfie 18:00 45 mins
ROW / SWEAT Alfie 19:00 45 mins