Wednesday26.02 Thursday27.02 Friday28.02 Saturday29.02 Sunday01.03 Monday02.03 Tuesday03.03
POWER YOGA Emily 07:00 55 min
POWER YOGA Emily 08:00 55 min
MAT PILATES Posie 09:30 55 min
POWER YOGA Jess 12:30 55 min
POWER YOGA Jess 16:00 55 min
POWER YOGA Rebecca 17:30 55 min
POWER YOGA Kim 18:30 55 min
STRETCH + MOBILITY Kim 19:30 45 min
 
MAT PILATES Posie 07:00 55 min
MAT PILATES Posie 08:00 55 min
POWER YOGA Minnie 09:30 55 min
POWER YOGA Kim 12:30 55 min
STRETCH + MOBILITY Clem 13:30 45 min
MAT PILATES Yasmine 18:00 55 min
 
POWER YOGA Anna S 07:00 55 min
POWER YOGA Anna S 08:00 55 min
MAT PILATES Paola 09:30 55 min
MAT PILATES Paola 10:30 55 min
POWER YOGA Issi 13:00 55 min
POWER YOGA Rose 16:00 55 min
POWER YOGA Rose 17:30 55 min
 
POWER YOGA Rose 08:45 55 min
POWER YOGA Rose 10:00 55 min
STRETCH + MOBILITY Rose 11:15 45 min
STRETCH + MOBILITY Rose 12:15 45 min
 
MAT PILATES Paola 08:45 55 min
MAT PILATES Paola 10:00 55 min
POWER YOGA Rose 11:15 55 min
STRETCH + MOBILITY Rose 12:15 45 min
POWER YOGA Rose 13:15 55 min
 
POWER YOGA Matt P 07:00 55 min
POWER YOGA Matt P 08:00 55 min
MAT PILATES Posie 09:30 55 min
POWER YOGA Jamie McD 10:30 55 min
MAT PILATES Lotty 12:30 55 min
POWER YOGA Issi 16:00 55 min
POWER YOGA Issi 17:30 55 min
POWER YOGA Emily 18:30 55 min
STRETCH + MOBILITY Emily 19:30 45 min
 
POWER YOGA Jess 07:00 55 min
POWER YOGA Jess 08:00 55 min
MAT PILATES Katie 09:30 55 min
POWER YOGA Emily 10:30 55 min
MAT PILATES Posie 12:30 55 min
STRETCH + MOBILITY Emily 17:30 45 min
POWER YOGA Rebecca 18:30 55 min
POWER YOGA Rebecca 19:30 55 min