Wednesday16.10 Thursday17.10 Friday18.10 Saturday19.10 Sunday20.10 Monday21.10 Tuesday22.10
POWER YOGA 55 Issi 06:30 55 min
POWER YOGA 55 Issi 07:30 55 min
POWER YOGA 55 Francesca 16:00 55 min
 
POWER YOGA 55 Francesca 09:30 55 min
 
POWER YOGA 55 Issi 17:30 55 min
 
POWER YOGA 55 Emily H 10:15 55 min
POWER YOGA 55 Sarah 11:30 55 min
POWER YOGA 55 Scarlett 15:00 55 min
 
POWER YOGA 55 Emily H 11:00 55 min
POWER YOGA 55 Emily H 12:15 55 min
POWER YOGA 55 Sarah 15:00 55 min
 
POWER YOGA 55 Scarlett 18:30 55 min
 
POWER YOGA 55 Rose 10:30 55 min
POWER YOGA 55 Issi 18:30 55 min
POWER YOGA 55 Issi 19:30 55 min