Wednesday12.08 Thursday13.08 Friday14.08 Saturday15.08 Sunday16.08 Monday17.08 Tuesday18.08
       
ROW / SWEAT Zack 09:00 45 mins
ROW / SWEAT Zack 10:00 45 mins
ROW / SWEAT Melissa 11:00 45 mins
ROW / SWEAT Melissa 12:00 45 mins
 
 
ROW / SWEAT Carl 06:30 45 mins
ROW / SWEAT Carl 07:30 45 mins
ROW / SWEAT Joe 09:00 45 mins
ROW / SWEAT Joe 12:30 45 mins
ROW / SWEAT Anna 17:30 45 mins
ROW / SWEAT Heloise 18:30 45 mins
ROW / SWEAT Heloise 19:30 45 mins