Wednesday16.10 Thursday17.10 Friday18.10 Saturday19.10 Sunday20.10 Monday21.10 Tuesday22.10
ROW/TRAIN Joe 06:30 45 mins
ROW/TRAIN Joe 07:30 45 mins
ROW/TRAIN Joe 09:30 45 mins
ROW/TRAIN Caitlin 12:30 45 mins
ROW/TRAIN Carl 17:30 45 mins
ROW/TRAIN David M 18:30 45 mins
ROW/TRAIN David M 19:30 45 mins
 
 
ROW/TRAIN Joe 06:30 45 mins
ROW/TRAIN Joe 07:30 45 mins
ROW/TRAIN Joe 09:30 45 mins
ROW/TRAIN Chloe 12:30 45 mins
ROW/TRAIN Chloe 17:30 45 mins
 
ROW/TRAIN Carl 09:00 45 mins
ROW/TRAIN Carl 10:00 45 mins
ROW/TRAIN Carl 11:00 45 mins
ROW/TRAIN Carl 12:00 45 mins
ROW/TRAIN David M 15:00 45 mins
ROW/TRAIN David M 16:00 45 mins