Wednesday12.08 Thursday13.08 Friday14.08 Saturday15.08 Sunday16.08 Monday17.08 Tuesday18.08
TRX / BURN Paddy 09:00 45 min
 
TRX / BURN Paddy 06:30 45 min
TRX / BURN Paddy 07:30 45 min
ROW / STRENGTH Paddy 09:00 45 mins
ROW / STRENGTH Paddy 12:30 45 mins
 
 
ROW / TRAIN Paddy 09:00 45 mins
ROW / TRAIN Paddy 10:00 45 mins
 
 
TRX / BURN Paddy 12:30 45 min
 
TRX / BURN Paddy 06:30 45 min
TRX / BURN Paddy 07:30 45 min